เกษตรจัังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมหารือการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหารือการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๕๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันตรวจสอบยืนยันข้อมูลปริมาณน้ำนมโคที่แท้จริง ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการนมทั้งระบบ ให้มีความถูกต้องตรงตามปริมาณน้ำนมโคที่มีอยู่จริง และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจังหวัดสระบุรี มีจำนวนเกษตรกร ๔,๑๗๐ ราย/ฟาร์ม จำนวนโค ๑๔๖,๕๐๐ ตัว

You may also like...