หน้าแรก
     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
   
   
   
     
     
   
   

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด
สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้
สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค
สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง
 
กองการเจ้าหน้าที่
SSNET กรมส่งเสริมการเกษตร
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
ใบรับรองเงินเดือน กรมส่งเสริมการเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร
e-learning กรมส่งเสริมการเกษตร
เวปเมล : webmail
 
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมการข้าว
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมหม่อนไหม
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมฝนหลวงการบินเกษตร
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
- คำสั่งมอบหมายงาน (อำเภอ)
- คำสั่งมอบอำนาจ 362/2564 เรื่องการมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
  - คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ก.
  - คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ข.
  - คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ค.
  - คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ง.
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำ
ส่งเงินคลัง พ.ศ. 2565
  - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2542
 
- แบบใบลาป่าย ลากิจ ลาคลอดบุตร
- แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- แบบใบลาพักผ่อน
- แบบใบลาอุปสมบท
  - หนังสือรับรองการลาอุปสมบท
  - หนังสือรับรองการลาสิกขา
- แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
- แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล
- แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงานวิจัย
- แบบใบลาติดตามคู่สมรส
- แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรคภาพด้านอาชีพ
- แบบยกเลิกวันลา
- แบบขอนุมัติเดินทางไปราชการ
- แบบใบเบิกค่ารักษพยาบาล
- แบบใบเบิกค่าศึกษาบุตร
 
  QR-Code รายละเอียด KM ปี 66
 
 
 
QR-Code รายละเอียดองค์ความรู้
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
หมู่ที่ 2 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี18000
โทร/โทรสาร. 0-3627-5908
E-mail : saraburi13@doae.go.th
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกรชนก หมวกหลำ