ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
2) ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
3) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
4) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดสระบุรี

ลำดับชื่อ – สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายทวิช แสงธรรม1 กันยายน 2513 – 1 ตุลาคม 2522
2นายวิเชียร ไกรแก้ว2 ตุลาคม 2522 – 1 ตุลาคม 2523
3นายวิทยา คุณะเกษม2 ตุลาคม 2523 – 1 ตุลาคม 2524
4นายทวิช แสงธรรม2 ตุลาคม 2524 – 30 กันยายน 2527
5นายสุวิทย์ วิวิธวร1 ตุลาคม 2529 – 30 กันยายน 2534
6นายพิพัฒน์ แก้วปลั่ง1 ตุลาคม 2534 – 30 กันยายน 2537
7นายภาณุ สัตยาวิบูล1 ตุลาคม 2537 – 31 มกราคม 2544
8นายกมล เกษมศุข1 กุมภาพันธ์ 2544 – 26 ธันวาคม 2544
9นายอารีย์ ศรีพิจิตต์15 พฤศจิกายน 2545 – 30 เมษายน 2546
10นางศิริมา เพ็งนรพัฒน์1 พฤษภาคม 2546 – 30 พฤศจิกายน 2550
11นายวิเชียร บุญประสิทธิ์12 พฤศจิกายน 2550 – 7 ธันวาคม 2553
12นายสมศักดิ์ วรรณะ8 ธันวาคม 2553 – 8 มกราคม 2555
13นายทวี มาสขาว9 มกราคม 2555 – 22 ธันวาคม 2556
14นายเกษม ไตรพิจารณ์23 ธันวาคม 2556 – 21 กันยายน 2559
15นายพิชัย วงษ์บัวงาม23 กันยายน 2559 – 23 ตุลาคม 2560
16นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์29 พฤศจิกายน 2560 – 6 เมษายน 2563
17นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์7 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563
18นายสมนึก คงชู25 มกราคม 2564 – 18 พฤศจิกายน 2564
19ดร.รุจีพัชร บุญจริง19 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน