ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566