เกษตรจังหวัดสระบุรี ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยรายละเอียดการประชุมเพื่อชี้แจง ติดตามงานโครงการต่างๆ ตามภารกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการตามนโยบาย ของรัฐบาล ในการนี้ เกษตรจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗ แก่ประธาน ศดปช. อำเภอวิหารแดง และอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลการดำเนินงานแก่สาธารณะชน ต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเกษตรอำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

You may also like...