วีดิทัศน์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 เก็บตัวอย่างดิน

แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 2 ความเป็นกรดด่างดินบ่งบอกความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช

แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 3 การปรับปรุงดินและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืช