แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

Agri- Map หรือ Agricultural Map For Adaptative Management คือ แผนทีเกษตรเพื่อการจัดการเชิงรุก ซึ่งรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ดิน น้ำ พืช ประมง ขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชากร ทะเบียนเกษตรกร การตลาด และโลจิสติกส์ ซึ่งจะบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยภารกิจนี้เริ่มต้นมาจากการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อจัดทำแผนที่สารสนเทศทางน้ำ (Information Water Way Map หรือ IWM) ต่อมาได้ขยายผลเป็นแผนที่การเกษตรเชิงรุก ที่บูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559             

การใช้งาน Agri-Map มีแนวคิดที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตร แผนที่ความเหมาะสมของการปลูกพืช (Zoning ดิน น้ำ พืช) ปัจจัยการผลิต พื้นที่ใน/นอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำผิวดิน/ใต้ดิน Cropping Pattern และ Cropping Requirement โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็นแผนที่รายจังหวัด จากข้อมูลขอบเขตการปกครอง การใช้ที่ดินในปัจจุบัน พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน แหล่งน้ำผิวดิน/บ่อบาดาลในปัจจุบัน และแผนการพัฒนาแหล่งน้ำระหว่างปี 2560-2570 ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ด้านการบริหารจัดการด้านเกษตรของไทย ในเกิดความสมดุล มั่นคงยืนต่อไป

ที่มา : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.)


สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://agri-map-online.moac.go.th/login


คู่มือการใช้งาน Agri-Map Mobile