วีดิทัศน์ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค


สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี


สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้


สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย


สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง


สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด


สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง


สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท