เกษตรสระบุรี จัดประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
๒) ผลการดำเนินงานการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี๒๕๖๗ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effectiveness of People Participation) ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ เรื่อง โมเดลการพัฒนาแปลงใหญ่มันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดสระบุรี
๓) การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนต่อยอดโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาสินค้าอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลาง (Keep BCG Going : Better as One) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแผนลงติดตามการดำเนินงาน ในวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๗
๔) ความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสระบุรี
๕) สถานการณ์จุดสะสมความร้อน ในพื้นที่การเกษตรจังหวัดสระบุรี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และเป็นไปตามระเบียบราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

You may also like...