Application การเกษตร


สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Farmbook Application)

แอปพลิเคชันสำหรับ Smart Phone โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้


ส่งเสริมการเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Smartcheck Application)

แอปพลิเคชันสำหรับใช้แจ้งเตือนข้อมูลการเกษตร ข่าวสาร องค์ความรู้ ภัยการเกษตร ภัยธรรมชาติ โรคพืชวิเคราะห์พื้นที่การเกษตร (Zoning) ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด และข้อมูลแหล่งผลิตพืชมากกว่า 400 ชนิดทั่วประเทศไทย


ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ Smart Rice Farm (SRF)

แอปพลิเคชั่นที่กรมการข้าวและกรมพัฒนาที่ดินร่วมกันพัฒนา ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตข้าวของทั้งสองหน่วยงานมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และอ้างอิงข้อมูลวิชาการ


ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

แอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง “ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร” ทางยูทูป ติดตามการนำเสนอข่าวสารการวิจัยและพัฒนา การบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร


คลังผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่

แอปพลิเคชั่นที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการ ปัจจุบันผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถอ่านผลงานวิจัย รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ จากนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร ค้นหาจากคำค้นใดๆ ที่ต้องการ และดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามความประสงค์