การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ปี 2565

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างโครงสร้างองค์กร
O2ข้อมูลผู้บริหารรายนามผู้บริหารของหน่วยงาน
O3อำนาจหน้าที่ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&Aช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ
O9Social NetworkSocial Network
การบริหารงานการดำเนินงาน
O10แผนดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O11รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564
O17E – ServiceE – Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปี 2565
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29แผนปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวทางการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางติดต่อสอบถามหรือเสนอแนะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การดำเนินงาน/กิจกรรมที่เปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy)นโยบายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนไม่มีการรับของขวัญ
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการดำเนินการ/กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
 ผลการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนผลการปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีผลการปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565