เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการ Saraburi Sandbox ของสมาชิก SET ESG Experts Pool พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางพชระ แสงสวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวจิตรลดา แก้วคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการ Saraburi Sandbox ของสมาชิก SET ESG Experts Pool พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทยจัดให้มีโครงการ “SET ESG Experts Pool” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมศูนย์บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อต่อยอดความรู้ความเชี่ยวชาญและร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการขยายผลความรู้ความเข้าใจสู่วงกว้าง ในเรื่องการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยการบรรยายสรุปโครงการ Saraburi Sandbox เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำสู่การปล่อยก๊าชเรือนกระจกเป็นศูนย์แห่งแรกของไทย โดยใช้นวัตกรรม และรูปแบบการทำงานข้ามภาคส่วนจากการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

You may also like...