ฝ่ายบริหารทั่วไป

 การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 ประเด็นสำคัญทางการคลัง 2022 กับการบริหารงานการคลังภาครัฐและงบประมาณ