เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี คณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดสระบุรี ปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี คณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดสระบุรี ปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งให้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567
2) จังหวัดสระบุรี แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดสระบรี ปี 2567
3) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ภัยแล้งการเตรียมความพร้อมและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

You may also like...