ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร.27) และอาจารย์ที่ปรึกษา

ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร.27) และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อศึกษาภูมิสังคมทางวิถีชีวิตและคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย สร้างโมเดลการเสริมสร้างผู้นำเกษตรกรหมู่บ้านหนองบอนและการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยระบอบประชาธิปไตยสู่ความผาสุกอย่างพอเพียง และยั่งยืน ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

You may also like...