วีดิทัศน์ เกษตรกรตัวอย่าง

ผลการส่งเสริมการเกษตร นางประจวบ แป้นทอง เกษตรกรไร่นาสวนผสม อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

สวนเกษตรผสมผสาน คุณธนภร ศกุนตนาค