วีดิทัศน์ SMART FARMER และ YOUNG SMART FARMER

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Smart Farmer จังหวัดสระบุรี คุณสหัส ไชยชนะ สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ