เกษตรจังหวัดสระบุรี เข้ารับเกียรติบัตรการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี เข้ารับเกียรติบัตรการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับคุณธรรมต้นแบบ) โดยมีนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปี 2565 จำนวน 43 องค์กร 13 อำเภอ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร และอำเภอ ที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมนุม หรือเครือข่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

You may also like...