วีดิทัศน์ งานส่งเสริมการเกษตร


“ศักยภาพการเกษตรจังหวัดสระบุรี”

เป้าหมายพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ปี พ ศ 2565

ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 16+2 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี