นางพชระ แสงสวงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล : นางพชระ แสงสวงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 089-5262020


หน้าที่รับผิดชอบ

 1. โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
  กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 3. โครงการประกันรายได้
 4. งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 80 แปลงแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 34 แปลง
  • แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 20 แปลง
  • แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จำนวน 5 แปลง
  • แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน จำนวน 2 แปลง
  • แปลงใหญ่พืชผัก จำนวน 3 แปลง
  • แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 แปลง
  • แปลงใหญ่เผือกหอม จำนวน 1 แปลง
  • แปลงใหญ่ปศุสัตว์ จำนวน 12 แปลง
  • แปลงใหญ่ประมง จำนวน 2 แปลง
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สื่อวีดิทัศน์ (Multimedia)


Infographic Database


สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


แนวทางการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ ระยะ 5 ปี (2566-2570)