หน้าแรก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม​ 2566 นายปรีชา สายแสง เกษตร​จังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) ครั้งที่ 3 บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ สรุปผลการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ลีลาวดีรีสอร์ท ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์​ 2566​​ นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 4/2566 จัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแล ติดตามความก้าวหน้า เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการพร้อมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรค ร่วมกันหาทางแก้ไขในทุกระดับ และชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW)

วันที่ 31 สิงหาคม​ 2565 ​​ ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) โดยได้มอบนโยบายการดำเนินงานเรื่องการปรับ MINDSET ในงานส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตร และมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติ และการแบ่งกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์หน่วยงาน ตามหลักการ 5W1H ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จังหวัดสระบุรี


โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน (Press Tour)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นำโดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน (Press Tour) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พืชทางเลือก สร้างรายได้ (อะโวคาโดและอินทผลัม) ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยให้ความรู้ในการผลิตพืชให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น


การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น ระดับเขต


การอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565

วันที่ 21-22 มิถุนายน​ 2565 ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายธีรพงษ์ วงศ์สถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตร และระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) เป้าหมายประกอบด้วย ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอทุกอำเภอ รวม 130 ราย ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 จัดโดยกลุ่,ยุทธศาสตร์และสารสนเทศและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งสองเครือข่ายฯ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ และได้รับเกียรติจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหาแนวทาง   การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2566

สถานการณ์ปลูกพืชของจังหวัดสระบุรี

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์คลังความรู้สถานการณ์ปลูกพืช

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและบริการ มูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและบริการ มูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

0 comments

ร่วมพิธีเปิดงาน “อารยเกษตร” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ร่วมพิธีเปิดงาน “อารยเกษตร” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

0 comments

เกษตรจังหวัดสระบุรี ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรจังหวัดสระบุรี ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0 comments

เกษตรสระบุุรี ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และแปลใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567

เกษตรสระบุุรี ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567

0 comments

จังหวัดสระบุรี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

จังหวัดสระบุรี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

0 comments

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม “ชาวสระบุรีร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม “ชาวสระบุรีร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

0 comments

ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

0 comments

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับเกษตรอำเภอหนองแค จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับเกษตรอำเภอหนองแค จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567

0 comments

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับเกษตรอำเภอดอนพุด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับเกษตรอำเภอดอนพุด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567

0 comments

เกษตรจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2567

เกษตรจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2567

0 comments

สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 5 – 12 ธันวาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดสระบุรี เดือน ธันวาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 5 – 12 ธันวาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 5 – 12 ธันวาคม 2565

0 comments