สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ โดยนางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว

Data base งานเด่น

สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศพก. และหรือ สินค้าหลัก

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่าย ศพก.

การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น ระดับเขต

แนะนำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสระบุรี

แนวทางประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2565

แนวทางขับเคลื่อนงาน ศพก. จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2566 – 2570
ข้อมูลสารสนเทศ
สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนมกราคม 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนธันวาคม 2564