ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

เลขที่คําขอ 50100031
ทะเบียนเลขที่ สช 52100024
วันที่ขึ้นทะเบียน 5 กุมภาพันธ์ 2550
ผูขอขึ้นทะเบียน กรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


ขาวเจกเชยเสาไห หมายถึง ขาวที่ไดจากการแปรรูปขาวเปลือก พันธุเจกเชย ซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองและเปนขาวเจาไวตอชวงแสง ปลูกในชวงฤดูนาป ในพื้นที่ อ.เสาไห อ.เมือง อ.หนองแซง อ.วิหารแดง อ.หนองแค อ.หนองโดน และกิ่งอ.ดอนพุด จังหวัดสระบุรี

คุณสมบัติของสินคา เปนขาวพื้นแข็ง เมื่อหุงสุกขาวจะรวนเปนตัว ไมเกาะกันเปนกอน ขาวหุงขึ้นหมอ ขาวสุกจะนุม ไมแฉะ ไมแข็งกระดาง ไมเหนียวเละ ไมยุบตัวเมื่อเปนขาวราดแกง ไมบูดงายเมื่อทิ้งไวเย็นขามวัน คุณภาพไมเปลี่ยนแปลง ขาวเกาเมื่อนํามาหุงไมมีกลิ่นสาบ


แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้


ดาวน์โหลดเอกสาร