ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Collaborative Farm)

แปลงใหญ่จังหวัดสระบุรี ปี 2559 – 2567

latest update. 11/09/2023

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(Collaborative Farm)


แปลงใหญ่จังหวัดสระบุรี ปี 2559 – 2565

ที่ชนิดพืชจำนวนแปลงสมาชิก (ราย)พื้นที่ (ไร่)
1ข้าว342,03748,634
2ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์2089626,107
3อ้อยโรงงาน21204,177
4มันสำปะหลัง52586,432
5ปาล์มน้ำมัน1553,336
6เผือกหอม11924,103
7พืชผัก31441,029
8ประมง295483
9ปศุสัตว์1245618,968
รวม804,253113,269

latest update : 22/03/2022


การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสระบุรี (จำแนกตามชนิดของพืช)

แนวทางขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสาร/การนำเสนอ