โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และมาตรฐาน GAP

การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และมาตรฐาน GAP


การรับรองมาตรฐาน GAP

GAP คือ การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ คือ การทำการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ ต้องไม่มีสารพิษ หรือสารเคมีตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมดุลของธรรมชาติให้มากที่สุด และมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูง อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารปลอดสารพิษ และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร


บทบาทของเกษตรกรต้นแบบ
เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP


E-Book/แผ่นพับ
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ & มาตรฐาน GAP


ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

พืชอินทรีย์

 1. F – 51.1 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว
 2. F – 51.2 แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์
 3. F – 51.3 แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
 4. F – 51.4 แบบคำขอใบรับรองการรวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
 5. F – 51.5 แบบคำขอใบรับรองการจัดจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์
 6. F – 52 แบบคำขอใบรับรองผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สำหรับผู้นำเข้า
 7. F – 53 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์สำหรับกลุ่ม
 8. แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง
 9. แบบคำขอยกเลิกการรับรอง

GAP พืช

 1. F-1.แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว) — (ณ 8ตค64)
 2. F-2.แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP (พืชสำหรับกลุ่ม)–(ณ 8ตค64)
 3. F-3.แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)–(ณ 8ตค64)
 4. F-4.แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)–(ณ 8ตค64)
 5. แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง
 6. แบบคำขอยกเลิกการรับรอง
 7. ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามรับรองมาตรฐาน
 8. หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
 9. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช