โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 36 แปลง


แปลงใหญ่กรมส่งเสริมการเกษตร 20 แปลง

ที่ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่Infographic
1แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีview
2กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีview
3กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีview
4กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีview
5แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีview
6กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีview
7แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีview
8กลุ่มอ้อยโรงงาน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีview
9แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีview
10แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีview
11แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีview
12แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีview
13แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีview
14แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีview
15แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีview
16แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 61 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีview
17แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีview
18แปลงใหญ่พืชผัก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีview
19แปลงใหญ่เผือกหอม ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีview
20แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีview

Latest Update : 22/03/2022


ดาวน์โหลดเอกสาร/ข้อมูล


วีดิทัศน์ นำเสนอโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ระดับอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี