เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ จังหวัดสระบุรี