สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565