August 2022

สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2565

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2565

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2565

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) ปีที่ 2

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) ปีที่ 2