salinee yusuk

ร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2566

เข้าร่วมประชุมการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ​ 4.0​ ของจังหวัดสระบุรี

เข้าร่วมประชุมการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ​ 4.0​ ของจังหวัดสระบุรี

ประเมินการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ปี 2566

เข้าร่วมประชุมการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานจริยธรรม

เข้าร่วมหารือโครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (เกษตรเชิงพื้นที่)

เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี

ชมไร่ชิมแตงโมหวานหนองโดน

ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ