ยุทธศาสตร์

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2565

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566