ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
  ผลการติดตามนิเทศงาน ปี 2556
   
  ผลการติดตามนิเทศงาน ปี ๒๕๕๕
    เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน เมษายน ๒๕๕๕ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน มกราคม ๒๕๕๕ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
  ผลการติดตามนิเทศงาน ปี ๒๕๕๔
    เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน เมษายน ๒๕๕๔ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน มีนาคม ๒๕๕๔ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน มกราคม ๒๕๕๔ >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือน ธันวาคม 2553 >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือนพฤศจิกายน 2553 >>> ทีมที่ 1>>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือนตุลาคม 2553 >>> ทีมที่ 4
    เดือนกันยายน 2553 >>> ทีมที่ 2
    เดือนสิงหาคม 2553 >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือนกรกฎาคม 2553 >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือนมิถุนายน 2553 >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
    เดือนพฤษภาคม 2553 >>> ทีมที่ 1 >>> ทีมที่ 2 >>> ทีมที่ 3 >>> ทีมที่ 4
  คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2553
    แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
    แผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
    แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔
    แผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
    แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๔
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๔
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2552
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2552
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2553
    แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
  รายงานการจัดกลุ่มตำบลของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปี 2552
  กระบวนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (เอกสารฝึกอบรม DW)
  ROADMAP การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
  คู่มือการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
  แผนการติดตามนิเทศงาน ประจำปี 2553


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th