ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
  ปี 2556
  ปี 2555  
  ปี 2554 สถิติการปลูกพืช ปี 2554
    ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบ 2 ปี 2554/55
    ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2555
    ข้อมูล GPP ปี 2552
    ข้อมูล GPP ปี 2551
  ปี 2553 รายงานการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเกษตรกรระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 4 ตุลาคม 2553
    ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียน พ.ศ 2553 รอบที่ 2
    ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2553
  ปี 2552 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 30 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 18-21 กันยายน 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 24 สิงหาคม - 14 กันยายน 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2552
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
    ผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลรายสัปดาห์ (30 กันยายน 2552)
    เป้าหมายการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลรายสัปดาห์
    คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2552
    แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียน
    แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียน
    เขตพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอหนองโดน
อำเภอแก่งคอย อำเภอพระพุทธบาท
อำเภอหนองแค อำเภอเสาไห้
อำเภอวิหารแดง อำเภอมวกเหล็ก
อำเภอหนองแซง อำเภอวังม่วง
อำเภอบ้านหมอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอดอนพุด  
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2552


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th