ค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google ค้นหาในเว็บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตรการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
ยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2556-2557
กรอบนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี)
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2557-2559
รายงานการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร พ.ศ.2556
 
การขับเคลื่อนยุทธสาสตร์การพัฒนา ตามกรอบนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร "การบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่"
สำเนาหนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สบ 0009/ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย กรมส่งเสริมการเกษตร ข้อ 1
PowerPoint ชี้แจง การ Mapping ยุทธศาสตร์การพัฒนากับแนวนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
โดย นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย นวส.ชำนาญการ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)
วันที่ 21-22 มกราคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เอกสารสรุปพื้นที่เป้าหมายหลักการขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรข้อ 1
แผนที่ Zoning การผลิตพืชจังหวัดสระบุรี
 
ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
ผลการจำแนกพื้นที่ Zoning จังหวัดสระบุรี
PowerPoint ชี้แจงการบูรณาการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 13 ก.พ. 2557
ยกร่างกรอบรายงานการนำเสนอผลการวิเคราะห์พื้นที่ คน และสินค้า
แผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย MRCF สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
กระบวนงานขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร"การบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่"
 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี 2557 (เกษตรอำเภอ update)
แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี 2557 (เกษตรอำเภอupdate)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดสระบุรี รอบที่ 1 ปี พ.ศ.2557
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานเกษตร จังหวัดสระบุรี รอบที่ 1 ปี พ.ศ.255
7

นางลัดดา ทองจ้อย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
มือถือ 08-1772-7771
e-mail:add@hotmail.com
รับผิดชอบงานระบบส่งเสริมการเกษตร

นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
มือถือ 08-5182-1997
e-mail:vuthiuthai@hotmail.com
e-mail:vuthiuthai@doae.go.th
รับผิดชอบงานแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การขับเคลื่อนบริหารจัดการองค์การ

นางสาวนฤมล พุกพิกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
มือถือ 08-1239-2298
e-mail:kluayna@hotmail.com
รับผิดชอบงานระบบข้อมูลส่งเสริมการเกษตร

นางสาวปวรรณพัสตร์ ม่วงสนธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มือถือ 09-0985-5279
e-mail:pawan_pat@hotmail.com
รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

นางสาวธัญญารัตน์ หรั่งกิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
มือถือ 08-9540-6159
รับผิดชอบงานธุการ

ขอบพระคุณที่แวะเยี่ยม

Web Counters
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th