รายงานภาพรวมผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ปี 2554
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน จำแนกเป็นรายอำเภอ(31 สิงหาคม 2553)
 
อำเภอเมืองสระบุรี
 
อำเภอแก่งคอย
 
อำเภอหนองแค
 
อำเภอวิหารแดง
 
อำเภอหนองแซง
 
อำเภอบ้านหมอ
 
อำเภอดอนพุด
 
อำเภอหนองโดน
 
อำเภอพระพุทธบาท
 
อำเภอเสาไห้
 
อำเภอมวกเหล็ก
 
อำเภอวังม่วง
 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

รายงานข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2549
รายงานรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก ปี 2553 จำแนกเป็นรายอำเภอ(18 ก.พ. 2553)
 
อำเภอเมืองสระบุรี
 
อำเภอแก่งคอย
 
อำเภอหนองแค
 
อำเภอวิหารแดง
 
อำเภอหนองแซง
 
อำเภอบ้านหมอ
 
อำเภอดอนพุด
 
อำเภอหนองโดน
 
อำเภอพระพุทธบาท
 
อำเภอเสาไห้
 
อำเภอมวกเหล็ก
 
อำเภอวังม่วง
 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

รายงานภาพรวมผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี
รายงานข้อมูลการก่อตั้งและที่มาของทุนประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระบุรี
รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพจำแนกตามพื้นที่ (การประเมินกระบวนการ) จังหวัดสระบุรี
รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพจำแนกตามพื้นที่ (การประเมินผลลัพธ์) จังหวัดสระบุรี
รายงานสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามชนิดสินค้า
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th