ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
    โครงการพัฒนาบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้
    โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวินทรีย
    โครงการสนับสนุนเตาอบไอน้ำ
    โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน
  ทางเลือกการเกษตร จาก 117 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานจังหวัดสระบุรี
    การผลิตพริกสด
    การผลิตข้าวโพดฝักสด
    การผลิตตะใคร้
    การผลิตฝรั่งคุณภาพ
    การผลิตผักปลอดสารพิษ
    การผลิตถั่วเขียวครบวงจร
    การผลิตน้ำสกัดชีวภาพ
    การเลี้ยงจิ้งหรีด
    การผลิตน้ำส้มควันไม้
    การเลี้ยงขุนโคเนื้อคุณภาพ
    การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้
    การเลี้ยงหมูป่า
    การเลี้ยงปลานิล
    ธุรกิจโรงสีข้าวขนาดเล็ก
  ตัวอย่างโครงการทางการเกษตร จาก http://www.cproj.doae.go.th
    โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยในนาข้าวอย่างเหมาะสม
    โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเห็ดฟางเชิงการค้า
    โครงการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์
    โครงการส่งเสริมการปลูกมะละกอดิบเพื่อบริโภคในครัวเรือน
    โครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวัน
    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
    โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยมันสำปะหลังตามค่าการวิเคราะห์ดิน
    โครงการศูนย์ผลิตขยายพันธุ์พืชชุมชน
    โครงการส่งเสริมการผลิตไผ่นอกฤดู
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะม่วงคุณภาพนอกฤดูเพื่อการส่งออก
    โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
  แบบสรุปโครงการระดับจังหวัด ปี 2552-2554
  แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
    หมายเหตุ.- สามารถตรวจสอบโครงการทางเลือกทั้งหมดได้ที่ http://wwwcproj.doae.go.th
     
     


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th