ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
 
 
553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
 
 
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 
 
โทรศัพท์ 0-3623-0690
 
 
โทรสาร 0-3621-1443
 
 
E-mail:saraburi@doae.go.th
 
 
E-mail:kasetsaraburi@hotmail.com
 
   
     
 
 
 
Webmaster:นางสาวปวรรณพัสตร์ ม่วงสนธิ์
 
 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรӹҭ
 
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 
 
โทรศัพท์ 0-3623-0690
 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3623-0690 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th