ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

         

  ปี 2556
จำนวนองค์กรเกษตรกรและเครือข่ายจำแนกเป็นรายอำเภอปี 2556
   
  ปี 2555
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2555
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มยุวเกษตรกร ปี 2555
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปี 2555
  ปี 2554
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2554
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มยุวเกษตรกร ปี 2554
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปี 2554
  ปี 2553
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2553
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มยุวเกษตรกร ปี 2553
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปี 2553
  ปี 2552
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2552
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มยุวเกษตรกร ปี 2552
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปี 2552
 
ปี 2551

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2551
รายงานสรุปสถานะทางการเงินกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2551
รายงานสรุปเงินทุนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2551
รายงานสรุปทรัพย์สินของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2551
รายงานสรุปกิจกรรมเด่นด้านเศรษฐกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2551
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มยุวเกษตรกร ปี 2551
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปี 2551

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th