ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  ป ี๒๕๕๔ ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (รอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๔/๕๕) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
  ปี ๒๕๕๓ ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (รอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๓/๕๔) ๒๕ พ.ค ๒๕๕๔
    คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๓/๕๔
  ปี 2552 สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 (29 เม.ย.53)
    แผนการทำประชาคม
    ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2552/53 รอบที่ 2 ขึ้นทะเบียน
    คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2
    รายชื่อพันธุ์ข้าวที่ทางราชการรับรอง
    มติ ครม.ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
    มติ ครม.ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552
    คำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ที่ 001/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล
และจัดประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2552/53 ระดับตำบล
(15 มกราคม 2553)
    คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ที่ 001/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53
รอบที่ 2
(6 มกราคม 2553)
    หนังสือศาลากลางจังหวัดสระบุรี ที่ สบ 009/ว 0029 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 เรื่อง โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว
ปี 2552/53 รอบที่ 2 ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2
    แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเช่าที่ดิน
    จุดเน้น หรือ จุดบรรณาธิกรแบบขึ้นทะเบียน
    คำนิยามที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการกรอกข้อมูลใน ทพศ.1
    แนวทางการจัดประชาคม
    เอกสารคำชี้แจงเกษตรอำเภอ วันที่ 8 มกราคม 2553
    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการรับขึ้นทะเบียน
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
    วันที่ 26 มกราคม 2553
    วันที่ 15 มกราคม 2553
     
     
     


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th