ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
 
  ปี 2562

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนตุลาคม 2561
ปี 2561 เดือนกันยายน 2561
  ดือนสิงหาคม 2561
  เดือนกรกฎาคม 2561
    เดือนมิถุนายน 2561
    เดือนพฤษภาคม 2561
    เดือนเมษายน 2561
    เดือนมีนาคม 2561
    เดือนกุมภาพันธ์ 2561
    เดือนมกราคม 2561
    เดือนธันวาคม 2560
    เดือนพฤศจิกายน 2560
    เดือนตุลาคม 2560
  ปี 2558 เดือนกันยายน 2558
    เดือนสิงหาคม 2558
    เดือนกรกฎาคม 2558
    เดือนมิถุนายน 2558
    เดือนพฤษภาคม 2558
    เดือนเมษายน 2558
    เดือนมีนาคม 2558
    เดือนกุมภาพันธ์ 2558
    เดือนมกราคม 2558
  ปี 2557 เดือนธันวาคม 2557
    เดือนพฤศจิกายน 2557
    เดือนตุลาคม 2557
    เดือนกันยายน 2557
    เดือนสิงหาคม 2557
    ดือนกรกฎาคม 2557
    เดือนมิถุนายน 2557
    เดือนพฤษภาคม 2557
    เดือนเมษายน 2557
    เดือนมีนาคม 2557
    เดือนกุมภาพันธ์ 2557
    เดือนมกราคม 2557
  ปี 2556 เดือนธันวาคม 2556
    เดือนพฤศจิกายน 2556
    เดือนตุลาคม 2556
    เดือนกันยายน 2556
    เดือนสิงหาคม 2556
    เดือนกรกฎาคม 2556
    เดือนมิถุนายน 2556
    เดือนพฤษภาคม 2556
    เดือนเมษายน 2556
    เดือนมีนาคม 2556
    เดือนกุมภาพันธ์ 2556
    เดือนมกราคม 2556
  ปี 2555 เดือน ธันวาคม 2555
    เดือน พฤศจิกายน 2555
    เดือน ตุลาคม 2555
    ดือน กันยายน 2555
    เดือน สิงหาคม 2555
    ดือน กรกฎาคม 2555
    เดือน มิถุนายน 2555
    เดือน พฤษภาคม 2555
    เดือน เมษายน 2555
    เดือน มีนาคม 2555
    เดือนกุมภาพันธ์ 2555
    เดือน มกราคม 2555
  ปี 2554 เดือน ธันวาคม 2554
    เดือน พฤศจิกายน 2554
    เดือน ตุลาคม 2554 (ไม่มี)
    เดือน กันยายน 2554
    เดือน สิงหาคม 2554
    เดือน กรกฎาคม 2554
    เดือน มิถุนายน 2554
    เดือน พฤษภาคม 2554
    เดือน เมษายน 2554
    เดือน มีนาคม 2554
    เดือน กุมภาพันธ์ 2554
    เดือน มกราคม 2554
  ปี 2553 เดือน ธันวาคม 2553
    เดือน พฤศจิกายน 2553
    เดือน ตุลาคม 2553
    เดือน กันยายน 2553
    เดือน สิงหาคม 2553
    เดือน กรกฎาคม 2553
    เดือน มิถุนายน 2553
    เดือน พฤษภาคม 2553
    เดือน เมษายน 2553
    เดือน มีนาคม 2553
    เดือน กุมภาพันธ์ 2553
    เดือน มกราคม 2553
  ปี 2552 เดือน ธันวาคม 2552
    เดือน พฤศจิกายน 2552
    เดือน ตุลาคม 2552
    เดือน กันยายน 2552
    เดือน สิงหาคม 2552 (ไม่มี)
    เดือน กรกฎาคม 2552
    เดือน มิถุนายน 2552
    เดือน พฤษภาคม 2552
    เดือน เมษายน 2552
    เดือน มีนาคม 2552
    เดือน กุมภาพันธ์ 2552
    เดือน มกราคม 2552


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th