ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
โครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2556
 

โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)

    งานนำเสนอ ชี้แจงโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
    งานนำเสนอ ความสำคัญของการผลิตสินค้า
    งานนำเสนอ กระบวนการผลิตผักปลอดภัย
    งานนำเสนอ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
    งานนำเสนอ IPM
โครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2554
 
คู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2554
โครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2553
 
คู่มือการดำเนินงานโครงการ ปี 2553
โครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2552
 
คู่มือการดำเนินงานโครงการ ปี 2552
 
กระบวนการดำเนินงานโครงการ ปี 2552
 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
    โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
    โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
    โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ
    โครงการบริหารจัดการด้านตลาดสินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2551
 
คู่มือการดำเนิงานโครงการ ปี 2551
รายงานสรุปผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ปี 2549
 
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 
โครงกาส่ิ่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
 
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
     
     
     

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th