ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพธิ์
ติดต่อ นางสาวนารีรัช อุทัยแสงสกุล
15/4 หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โทร.086-3110836, 086-3979771
ติดต่อ นางสาวนารีรัช อุทัยแสงสกุล
15/4 หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โทร.086-110836, 086-3979771
ติดต่อ นางละเอียด บุญพร้อม
186 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสรวง
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
โทร.0-3636-5244, 081-6187965
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุคำจาน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาว
ติดต่อ นางจิระภา บุญประกอบ
65 หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
โทร.0-3633-2212, 089-5023160
ติดต่อ นางสาวบุญเชิด โพธิ์ทอง
4 หมู่ที่ 1 ตำบลพุคำจาน
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โทร.081-2955867
ติดต่อ นางวันเพ็ญ เจริญใจ
11 หมู่ที่ 3 ตำบลนายาว
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โทร.0-3623-6000, 089-9025515
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองผักบุ้ง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเขื่อนช้าง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าฤทธิ์
ติดต่อ นางสมใจ มีเจตนา
45/1 หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โทร.089-7744396
ติดต่อ นางไพรินทร์ แย้มเกตุ
4 หมู่ที่ 4 ตำบลนายาว
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โทร.0-3630-2439, 089-2955867
ติดต่อ นางบานเย็น สอนดี
11/3 หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
โทร. 081-8526354
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยขมิ้น
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเตาปูน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตูม
ติดต่อ นางนฤมล ทองสิริอนันต์
39/2 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยขมิ้น
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
โทร.081-4589423
ติดต่อ นางสำราญ ศรีวารินทร์
2 หมู่ที่ 6 ตำบลเตาปูน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โทร.0-3636-1199
ติดต่อ นางทรัพย์ จันทรวงค์
30 หมู่ที่ 1 ตำบลเตาปูน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โทร. 087-0181043


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th