ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2558
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
ปีงบประมาณ 2562
 
หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1
 
สารบัญ คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562
 
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562
 
สารบัญ แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
 
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
 
สารบัญ แผนการใช้จ่าย งบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
 
แผนการใช้จ่าย งบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
 
หนังสืออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1
 
หนังสือนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1
 
ชื่อแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
สารบัญ คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561
 
คู่มือ โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
 
สารบัญ แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
 
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
 

แผนปฏิบัติงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

 
สารบัญ แผนการใช้จ่าย งบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2559
 
คู่มือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1) ครั้งที่ 2
 

แผนการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2

 
คู่มือ การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
สารบัญคู่มือ การดำเนินงานโครงการประจำปี พ.ศ.2559
 
ปกคู่มือ การปฏิบัติงานโครงการประจำปี พ.ศ.2559
 
แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2559
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีงบประมาณ 2558
 
แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2558
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ปีงบประมาณ 2557
 
คู่มือ การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
ปกแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2557
 
แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2557
 
ปกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
บัญชีหน้างบแผนปฏิบัติงานโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557 (งบปกติ)
 
บัญชีหน้างบแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557 (งบปกติ)
ปีงบประมาณ 2556
 
แผนปฏิบัติงาน/แผนใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม)
 
คู่มือ การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ปกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2556
ปกแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2556
ปีงบประมาณ 2555
 
แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปีงบประมาณ 2554
 
หนังสือศาลากลางจังหวัดสระบุรี ที่ สบ 0009/0101 ลงวันที่ 10 มกราคม 2554
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(โครงการส่งเสริมการเกษตร) ประจำปี 2554
 
แผนการปฏิบัติงาน(โครงการส่งเสริมการเกษตร) ประจำปี 2554
 
แผนใช้จ่ายงานประมาณสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ( ก.1-ค)
 
แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี (ก.- ค)
ปีงบประมาณ 2553
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553
 
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2553
 
แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2553
    ก.งานโครงการส่งเสริมการเกษตร ข.งานตามภารกิจพื้นฐาน ง.ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปีงบประมาณ 2552
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552
 
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2552
 
แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2552
    ก.งานโครงการส่งเสริมการเกษตร ข.งานตามภารกิจพื้นฐาน ง.ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปีงบประมาณ 2551
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2551
 
แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2551
    ก.งานโครงการส่งเสริมการเกษตร ข.งานตามภารกิจพื้นฐาน ง.ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : pawan-pat@hotmail.com