ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์

เกษตรจังหวัดสระบุร
นางจรัสศรี ดีรักษ์
 
นายภูอภิสิทธิ์ พุทริ้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
1.นางเสาวรส ทินกร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
1. น.ส นฤมล พุกพิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2.น.ส.ไพรจิตร พรมมี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. น.ส.ปวรรณพัสตร์ ม่วงสนธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3.น.ส.ปวีณา เถื่อนเนาว์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 3. น.ส.เกษราภรณ์ เข็มขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4. น.ส.จุฑารัตน์ บุพศิริ เจ้าพนักงานการเงินและชำนาญงาน
4. นายกฤษฎา ปานนิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
5. นางณิชาภา หรั่งกิจ เจ้าพนักงานธุรการ    
6. น.ส.จิราพร สุขีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ    
7. นายจรูญ อึ้งสวรรค์ พนักงานขับรถยนต์    
8. นายสุวัช สมเพียร พนักงานขับรถยนต์    
9. นายประทีป ยอดแก้ว พนักงานขับรถยนต์    
10. นางลักขณา จันทะมาด คนงาน    
 
นายธำรงค์ พันธุตะ
 
นางถาวร ภู่ขาว
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
1. น.ส.ศิริทรัพย์ จบเจนภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 1. ว่าที่ร.ต.วรรณศักดิ์ วรรณกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2. นายอนุวัฒน์ คงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 2. นายนิธิศ บุญส่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3. น.ส.รัตนาภรณ์ เรพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 3. นายโกสินทร์ แสงสวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4. นายนิวัตน์ เพ็งพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 4. นางสาววารุณี ลายหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
    5. นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 


นายปรีชา พุทธิโชติ
 
 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
 
 
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช
 
 
1.นายพิษณุ นิตย์ใหม่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
 
2.น.ส.จิตรลดา แก้วคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
 
3. นายสมบูรณ์ โควงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา  
 
4. น.ส.เบญจทิพย์ ส้มม่วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3623-0690 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th