ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

นา?????? ??????????

เกษตรจังหวัดสระบุร
นางจรัสศรี ดีรักษ์
 
นายไพโรจน์ คำหวาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
1.นางเสาวรส เสถียรเขตต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
1. น.ส นฤมล พุกพิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2.น.ส.????????? เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2. ?.?.??????????? ????????? นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3.น.ส ไพรจิตร พรมมี เจ้าพนักงานธุรการ?????งาน 3. น.ส.เกษราภรณ์ เข็มขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร???????การ
4. ?.? เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. ???????? ?????? นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
5. น.ส.ธัญญารัตน์ หรั่งกิจ เจ้าพนักงานธุรการ    
ุึึุ6. นายจรูญ อึ้งสวรรค์ พนักงานขับรถยนต์    
7. นายสุวัช สมเพียร พนักงานขับรถยนต์    
8. ????????? ??????? พนักงานขับรถยนต์    
9. นางลักขณา จันทะมาด พนักงานบริการอัดสำเนา    
10. นายสมบัติ รอดเสงี่ยม ???????????????????????    
11. น.ส.ถิรนันท์ คำแสง พนักงานทำความสะอาด    
       
 
 
นางถาวร ภู่ขาว
 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
1. ว่าที่ร.ต.วรรณศักดิ์ วรรณกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 1. นายสมบูรณ์ โควงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2. น.ส. ศิริทรัพย์ จบเจนภัย ????????????????????????????????? 2. นายปรีชา พุทธิโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3. นายอนุวัฒน์ คงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 3. นายเรวัชณ์ มัชฌิกะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4.?.?.????????? ????? นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 4. นายโกสินทร์ แสงสวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร?????การ
       
 

นายธำรงค์ พันธุตะ
 
 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
 
 
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช
 
 
1.นายพิษณุ นิตย์ใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
 
2.นายบรรทร สังข์ศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา?การ
 
 

3.นางสาวจิตรดา แก้วคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร????????

 
 
4.น.ส.วารุณี ลายหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th