ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

นาѵ ʧʴ

เกษตรจังหวัดสระบุร
นางจรัสศรี ดีรักษ์
 
นาԷ ط
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่طʵʹ
1.นางเสาวรส Թ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
1. น.ส นฤมล พุกพิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2.น.ส.ไพรจิตร พรมมี เจ้าพนักงานธุรการӹҭงาน 2. น.ส.óʵ ǧʹ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3.น.ส.ճ ͹ เจ้าพนักงานธุรการԺѵงาน 3. น.ส.เกษราภรณ์ เข็มขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตêӹҭการ
4. ..رѵ ؾ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
4. ¡ɮ ҹ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
5. น.ส.ธัญญารัตน์ หรั่งกิจ เจ้าพนักงานธุรการ    
6. นายจรูญ อึ้งสวรรค์ พนักงานขับรถยนต์    
7. นายสุวัช สมเพียร พนักงานขับรถยนต์    
8. »зջ ʹ พนักงานขับรถยนต์    
9. นางลักขณา จันทะมาด พนักงานบริการอัดสำเนา    
10. นายสมบัติ รอดเสงี่ยม ѡҹѡҤʹ    
11. น.ส.ถิรนันท์ คำแสง พนักงานทำความสะอาด    
 
นางถาวร ภู่ขาว
 
»ժ ط⪵
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
1. ว่าที่ร.ต.วรรณศักดิ์ วรรณกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 1. นายสมบูรณ์ โควงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2. น.ส.ศิริทรัพย์ จบเจนภัย ѡԪҡɵêӹҭ 2. นายปรีชา พุทธิโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3. นายอนุวัฒน์ คงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 3. นายԸ ح นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4. ..ѵó þ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 4. นายโกสินทร์ แสงสวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรӹҭ
       
 

นายธำรงค์ พันธุตะ
 
 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
 
 
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช
 
 
1.¾ɳ Ե นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
 
2.น..จิตรดา แก้วคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรӹҭ
 
 
3.น.ส.วารุณี ลายหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
 
4. - ҧ -
 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3623-0690 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th