ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

นา¾Ԫ ǧǧ

เกษตรจังหวัดสระบุร
นางจรัสศรี ดีรักษ์
 
นายไพโรจน์ คำหวาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
1.นางเสาวรส Թ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
1. น.ส นฤมล พุกพิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2.น.ส.ไพรจิตร พรมมี เจ้าพนักงานธุรการӹҭงาน 2. ..óʵ ǧʹ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3.น.ส.ճ ͹ เจ้าพนักงานธุรการԺѵงาน 3. น.ส.เกษราภรณ์ เข็มขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรԺѵการ
4. ..رѵ ؾ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
4. ¹Ը ح นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
5. น.ส.ธัญญารัตน์ หรั่งกิจ เจ้าพนักงานธุรการ    
6. นายจรูญ อึ้งสวรรค์ พนักงานขับรถยนต์    
7. นายสุวัช สมเพียร พนักงานขับรถยนต์    
8. »зջ ʹ พนักงานขับรถยนต์    
9. นางลักขณา จันทะมาด พนักงานบริการอัดสำเนา    
10. นายสมบัติ รอดเสงี่ยม ѡҹѡҤʹ    
11. น.ส.ถิรนันท์ คำแสง พนักงานทำความสะอาด    
 
 
นางถาวร ภู่ขาว
 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
1. ว่าที่ร.ต.วรรณศักดิ์ วรรณกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 1. นายสมบูรณ์ โควงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2. น.ส.ศิริทรัพย์ จบเจนภัย ѡԪҡɵêӹҭ 2. นายปรีชา พุทธิโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3. นายอนุวัฒน์ คงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 3. นายเรวัชณ์ มัชฌิกะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4. ..ѵó þ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 4. นายโกสินทร์ แสงสวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรӹҭ
       
 

นายธำรงค์ พันธุตะ
 
 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
 
 
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช
 
 
1.¾ɳ Ե นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
 
2.นายบรรทร สังข์ศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาการ
 
 
3.น..จิตรดา แก้วคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรӹҭ
 
 
4.น.ส.วารุณี ลายหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3623-0690 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th