ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 56
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
“เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข"

      เป้าประสงค์ ในภาพรวม ประกอบด้วย
1. ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยในเชิงบูรณาการ
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
3. สังคมอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนพึงพอใจในการรับบริการจากภาครัฐ

      ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
3. บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเกษตร
3. การส่งเสริมการผลิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม
“มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ปี 2555-2557
(ฉบับสมบูรณ์)
รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร ภายใต้ PMQA
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th