หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

หน้าที่รับผิดชอบ
  1. กำกับดูแลงานด้านการส่งเสริมการผลิตพืช ภายใต้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
  2. ขยายผลโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสืบสานศาสตร์พระราชา
  3. บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาดนำการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร
  4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน
  5. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร
  6. พัฒนาองค์กร ระบบการทำงาน และบุคลากร
  7. งานที่ได้รับมอบหมาย