นายนิธิศ บุญส่ง

งานที่ได้รับมอบหมาย
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี
2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
3. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล : นายนิธิศ บุญส่ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 082-9632844


สื่อวีดิทัศน์ (Multimedia)


Infographic Database


สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน ธันวาคม 2564


หน้าที่รับผิดชอบ

 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 80 แปลง
  • แปลงใหญ่ข้าว จำนวน 34 แปลง
  • แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 20 แปลง
  • แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จำนวน 5 แปลง
  • แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน จำนวน 2 แปลง
  • แปลงใหญ่พืชผัก จำนวน 3 แปลง
  • แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 แปลง
  • แปลงใหญ่เผือกหอม จำนวน 1 แปลง
  • แปลงใหญ่ปศุสัตว์ จำนวน 12 แปลง
  • แปลงใหญ่ประมง จำนวน 2 แปลง
 2. งานส่งเสริมการผลิตพืชไร่
  • อ้อย
  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 3. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
 4. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย