ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมา
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปี 61
เกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดส่งรายงานประจำเดือน
ทางเลือกโครงการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
  ปี 2561 รอบที่ 2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ปี 2561
  ปี 2561 รอบที ่1 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอำเภอ รอบที่ 1 ปี 2561
  ปี 2560 รอบที่ 2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ปี 2560
  ปี 2559 รอบที่1 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอำเภอ รอบที่ 1 ปี 2559
  ปี 2558 รอบที่ 2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ปี 2558
  ปี 2557 รอบที่ 2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ปี 2557
  ปี 2557 รอบที่ 1

แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 1
(1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)

  ปี 2556 รอบที่ 2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รอบ 2 (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
  ปี 2556 รอบที่ 2 ประกาศจังหวัดสระบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  ปี 2556 รอบที่ 2 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  ปี 2556 รอบที่ 1 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
รอบที่ 1 ปี 2556
  ปี 2555 รอบที่ 2 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
รอบที่ 2 ปี 2555
  ปี 2555 รอบที่ 2 กรอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
รอบที่ 2 ปี 2555
  ปี 2555 รอบที่ 1 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่งานสถาบันเกษตรกร
    แบบบันทึกข้อตกลงและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปี 2555 เกษตรอำเภอ
  ปี 2554 รอบที่2 แบบบันทึกข้อตกลงและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่2 ปี 2554 เกษตรอำเภอ
  ปี 2554 รอบที่ 1 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดสระบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2554
    เกณฑ์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ และแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบ ๑ ปี ๒๕๕๔
    ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 (ยกเลิก)
    กรอบระยะเวลาการประเมินผลฯ
    ร่างตัวชี้วัดสำหรับเกษตรอำเภอ (งานตามภารกิจพื้นฐาน)
    ร่างตัวชี้วัดสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบล (งานตามภารกิจพื้นฐาน) กระบวนงาน รต.
    ร่างตัวชี้วัดสำหรับเจ้าหน้าที่งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร (งานตามภารกิจพื้นฐาน)
    ร่างตัวชี้วัดสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานตามภารกิจพื้นฐาน)
  ปี 2553 รอบที่ 2 รายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน16ส.ค 2553
    ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ ( updateล่าสุด) และ ค่าำ้น้ำหนักตัวชี้วัด
    ตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบล ( updateล่าสุด) และ ค่าน้ำ้หนักตัวชี้วัด
    ตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร ( updateล่าสุด) และ ค่าน้ำ้หนักตัวชี้วัด
    ตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการ( updateล่าสุด17 ส.ค 2553 )
    (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการรายบุคคล
  ปี 2553 รอบที่ 1 รายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
    บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (เกษตรอำเภอแก่งคอย)
    บันทึกตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน (เกษตรอำเภอแก่งคอย)
    บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (เกษตรอำเภอวังม่วงและมวกเหล็ก)
    บันทึกตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน (เกษตรอำเภอวังม่วงและมวกเหล็ก)
    บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (นอกเหนือจากเกษตรอำเภอแก่งคอย วังม่วงและมวกเหล็ก )
    บันทึกตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน (นอกเหนือจากอำเภอแก่งคอยวังม่วงและมวกเหล็ก)
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับจนท.ตำบล จนท.งานสถาบันและจนท.ธุรการ
    ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับ จนท.ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
    ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับ จนท.ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
    ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับ จนท.ผู้รับผิดชอบงานธุรการ
    ตารางค่าน้ำหนักตัวชี้วัด(ถ่ายทอดจากเกษตรอำเภอสู่เจ้าหน้าที่)
    คู่มือ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
    หนังสือ ก.พ.ที่ นร 1012/ว20 ลว.3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
    หนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลว. 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระ
ราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
    กฏ ก.พ.ว่าด้วยการเลือนเงินเดือน พ.ศ.2552
    ฐานในการคำณวนและช่วงเงินเดือนแนบท้าย กฏ ก.พ.ว่าด้วยการเลือนเงินเดือน พ.ศ.2552
    หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1313 ลว. 29 ตุลาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ
    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
     
     


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3631-9026 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : vuthiuthai@doae.go.th