kasettakorn

วันที่ 21 กันยายน 2566 ฉบับที่ 040 : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ฯ

0