นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์
เกษตรจังหวัดสระบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
รายงานงบทดลองประจำเดือนค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google ค้นหาในเว็บ

<< <คำขวัญจังหวัดสระบุรี> >> พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊ฟนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
   

 


แผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2560

สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ขอเชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภ่ยใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558
   
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนอบแห้งสมุนไพร)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วัสดุการเกษตร)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการจัดทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย/ไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 4 ชุด
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกอบการจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
Smart Officer
Smart Farmer
การดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จ การลดต้นทุนการผลิต
แนวทางการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร องค์ความรู้การผสมเกสรปาล์มน้ำมันในพื้นท
ี่ปลูกปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต
การขยายพันธุ์มะนาวแบควบแน่น องค์ความรู้ “เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว”
การบริหารจัดการข้อมูล การจัดการความรู้ " การตอนกิ่งมะละกอ"
ความสำเร็จของนักส่งเสริมมืออาชีพ การจัดการความรู้ "ไร่นาสวนผสม"
การทำไข่เค็มดินสอพอง การจัดการความรู้"เกษตรกรไร่นาสวนผสม"
การทำปลาส้ม การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองยาว
วิธีการปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่อง งานด้านเกษตรไร่นาสวนผสม
“ปุ๋ยสั่งตัด” ช่วยลดต้นทุนการผลิต การปลูกอ้อยแบบลดต้นทุน
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย
เทคนิคการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนของ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี
“เกษตรกรต้นแบบตำบลวังม่วง  สาขาอ้อยโรงงาน”
หลักการทำงานในระบบส่งเสริมการเกษตร
ให้ประสบผลสำเร็จ
การทำแปลงพันธุ์
การเพิ่มผลผลิตเห็ดฟาง การตอนกิ่งผักหวานป่า
การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของเกษตรกร
เรื่องเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ประสบความสำเร็จ
8 ขั้นตอนเพื่อลดต้นทุนการผลิต “ข้าว” การทำน้ำหมักชีวภาพนมน้ำเหลือง
การประกวดกลุ่มองค์กรเกษตร/วิสาหกิจชุมชน ให้ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน  

จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวผลสำเร็จการดำเนินงาน โครงการ ๙๑๐๑
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานปลูกดอกดาวเรือง
ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
วันที่ 29 มิถุนายน 2560

นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น.
นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศพก.หนองแซง จังหวัดสระบุรี
เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมทำบุญสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อขอความร่วมมือ
งดการปลูกข้าวนาปรัง  เพิ่มเติม ปี 2559/2560 ของจังหวัดสระบุรี
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 เมษายน 2560
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธาน เปิดงานสานพลังประชารัฐช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้งณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในเขตอำเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ข้อมูลพันธ์ข้าวจัหวัดสระบุรี
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกข้าวรอบ 2
โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ผลการประกวดเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ ศบกต.
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 168/2553 เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านระบบ เทคโน โลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
KM Action Plan
 

ขอบพระคุณที่แวะเยี่ยม

Web Counters
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3623-0690 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : pawan_pat@hotmail.com