หน้าหลัก 


- แผนที่แสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
- ข้าว
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- มันสำปะหลัง
- ปลาล์มน้ำมัน
- อ้อยโรงงาน


- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
- รายงานงบทดลองประจำปี

  - แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- รายงานผลความพึงพอใจในการการใช้บริการใน
  งานประชาสัมพันธ์
- รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเอกสาร   
   การเงินและพัสดุ


  - วิสาหกิจชุมชนพระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
วันที่ 18 กันยายน 2562 กลุ่มจังหวัดสระบุรี
ณ ห้องประชุมอบจ.สระบุรี ตำบลดาวเรือง
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ
นายชวลิต? วิชยสุทธิ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม
และคณะ ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน วันที่ 20 กันยายน 2562
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแปลงเกษตรปลอดภัย
ณ สวนสายศร หมู่ที่ 4? ตำบลหนองหมู? อำเภอวิหารแดง? จังหวัดสระบุรี


วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานวันที่ระลึกคล้าย
วันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 52 โดยร่วมพิธีบวงสรวง
องค์ท้าวมหาพรหมและศาลพระภูมิ พิธีวางมาลาอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช