นายพิชัย วงษ์บัวงาม
เกษตรจังหวัดสระบุร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)ค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google ค้นหาในเว็บ

<< <คำขวัญจังหวัดสระบุรี> >> พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊ฟนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
   

  นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อขอความร่วมมือ
งดการปลูกข้าวนาปรัง  เพิ่มเติม ปี 2559/2560 ของจังหวัดสระบุรี
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 เมษายน 2560

แผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2560รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘
เชิญร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันสระบุรี ปี ๒๕๕๗/๕๘
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอำเภอ รอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๗
เชิญร่วมงานเปิดโครงการธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านชุมชน จังหวัดสระบุรี ปี 2557
(อำเภอวิหารแดง) วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
แผนที่เส้นทาง
เชิญร่วมงานเปิดโครงการธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านชุมชน จังหวัดสระบุรี ปี 2557
(อำเภอเสาไห้) วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
แผนที่เส้นทาง
เชิญร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เชิญร่วมงานเปิดโครงการธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านชุมชน จังหวัดสระบุรี ปี 2557
(อำเภอวังม่วง) วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
แผนที่เส้นทาง
เชิญร่วมงานเปิดโครงการธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านชุมชน จังหวัดสระบุรี ปี 2557
รวมน้ำใจช่วยเหลือชาวนา กับ ธกส.
การช่วยกระจายผลผลิตหอมแดงศรีษะเกษสู่ผู้บริโภค
การสมัครเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกของกรมส่งเสริมการเกษตรรุ่นที่ 1 ปี 2557 (e-Learning)
   
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย/ไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 4 ชุด
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกอบการจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
Smart Officer
Smart Farmer
การบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้การผสมเกสรปาล์มน้ำมันในพื้นที่ปลูก
ปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต
ความสำเร็จของนักส่งเสริมมืออาชีพ องค์ความรู้ “เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว”
การทำไข่เค็มดินสอพอง การจัดการความรู้ " การตอนกิ่งมะละกอ"
การทำปลาส้ม การจัดการความรู้ "ไร่นาสวนผสม"
วิธีการปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่อง การจัดการความรู้"เกษตรกรไร่นาสวนผสม"
“ปุ๋ยสั่งตัด” ช่วยลดต้นทุนการผลิต การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองยาว
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร งานด้านเกษตรไร่นาสวนผสม
เทคนิคการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนของ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี
การปลูกอ้อยแบบลดต้นทุน
หลักการทำงานในระบบส่งเสริมการเกษตรให
้ประสบผลสำเร็จ
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย
การเพิ่มผลผลิตเห็ดฟาง “เกษตรกรต้นแบบตำบลวังม่วง  สาขาอ้อยโรงงาน”
การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของเกษตรกรเรื่องเช่าที่ดิน
เพื่อการเกษตร

การทำแปลงพันธุ์
8 ขั้นตอนเพื่อลดต้นทุนการผลิต “ข้าว” การตอนกิ่งผักหวานป่า
การประกวดกลุ่มองค์กรเกษตร/วิสาหกิจชุมชน ให้ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ประสบความสำเร็จ
  การทำน้ำหมักชีวภาพนมน้ำเหลือง

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธาน เปิดงานสานพลังประชารัฐช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้งณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในเขตอำเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให ้
นายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
และนายอุทัย  โกแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมการอบรมการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
 
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วันที่ 30 ตุลาคม 2558
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
มอบเสื้อยุวโลก ให้แก่เกษตรอำเภอ ทุกอำเภอ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วันที่ 30 ตุลาคม 2558
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการประชุมร่วมรับฟังนโยบาย
กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านการถ่ายทอดสดทางวิดิโอ
conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เมื่อเวลา 09.00 น.
ข้อมูลพันธ์ุข้าวจังหวัดสระบุรี
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกข้าวรอบ 2
โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ผลการประกวดเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ ศบกต.
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 168/2553 เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านระบบ เทคโน โลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
KM Action Plan
 

ขอบพระคุณที่แวะเยี่ยม

Web Counters
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3623-0690 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : pawan_pat@hotmail.com