หน้าหลัก 


- แผนที่แสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
- ข้าว
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- มันสำปะหลัง
- ปลาล์มน้ำมัน
- อ้อยโรงงาน


- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
- รายงานงบทดลองประจำปี

  - แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- รายงานผลความพึงพอใจในการการใช้บริการใน
  งานประชาสัมพันธ์
- รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเอกสาร   
   การเงินและพัสดุ
พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อม
หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการรับขึ้นทะเบียน
เกษตรกรในการรองรับมาตรการประกันรายได้ โครงการจิตอาสา
ช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยใน 21 จังหวัดและการช่วยเหลือเกษตรกร
กรณีประสบภัยพิบัติ โดยเน้นการใช้ภาพดาวเทียมช่วยตรวจสอบ
พื้นที่เสียหายผ่านระบบ Video Conference 
ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี


นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
นางถาวร ภู่ขาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายมโนรมย์ โพธิเวชกุล เกษตรอำเภอมวกเหล็ก และนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นายทวี มาสขาว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ
เยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโป่งเกตุ ตำบลซับสนุ่น
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2562
ได้มอบปัจจัยการผลิตด้านพืช เพื่อเสริมสร้างทัศนคติของ
ยุวเกษตรกรให้ภูมิใจในคุณค่าของการเกษตร
พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสมาชิกยุวเกษตรกร
และที่ปรึกษายุวเกษตรกร


นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงาน “วันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง”
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเอี่ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ร่วมงาน โดยมี
นายทวี มาสขาว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ในวันที่ 18 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี