หน้าหลัก 


- แผนที่แสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
- ข้าว
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- มันสำปะหลัง
- ปลาล์มน้ำมัน
- อ้อยโรงงาน


- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
- รายงานงบทดลองประจำปี

  - แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- รายงานผลความพึงพอใจในการการใช้บริการใน
  งานประชาสัมพันธ์
- รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเอกสาร   
   การเงินและพัสดุ
พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
และวันรัฐพิธีที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอ
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายเข็มแข็ง ยุติธรรมดำรง
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี
และเดินทางมาปฏิบัติราชการที่กรมส่งเสริมการเกาตรเป็นวันแรก
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี |มอบวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนหนองจอกใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย เป็นอาหารกลางวัน และพัฒนาทักษะยุวเกษตรกรในการเรียนรู้การประกอบอาชีพด้านการเกษตร พร้อมมอบแนวทางการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน สร้างความเข้มแข็ง สามัคคีของชุมชนต่อไป ณ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี