- แผนที่แสดงพืชที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
- ข้าว
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- มันสำปะหลัง
- ปลาล์มน้ำมัน
- อ้อยโรงงาน
* รายงานงบทดลองประจำปี
พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทางนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการประชาชนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี
ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานพิธี Kick Off มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีร่วมกับ
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์สาขาสระบุรี
ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี


นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต1เป็นประธาน
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
โครงการนโยบายสำคัญของรัฐบาล และนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 4 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี.


สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวย
การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2561
โดยมีนางจุไรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เปิดการอบรมเกษตรกรพร้อมให้แนวคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเกษตรกร ในหลักสูตร
"การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์"
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจอำเภอหนองแค
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
ของจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561