นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์
เกษตรจังหวัดสระบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
รายงานงบทดลองประจำเดือน
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google ค้นหาในเว็บ

<< <คำขวัญจังหวัดสระบุรี> >> พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊ฟนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
   

 


แผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2560

สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ขอเชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภ่ยใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนอบแห้งสมุนไพร)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วัสดุการเกษตร)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการจัดทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย/ไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 4 ชุด
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกอบการจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน
"วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018" ณ ห้องเพลนารี ฮอล์ล
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมเปิดงาน
Kick of โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ หมู่ที่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561.

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการทำงาน
คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญแล ะ
การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT : Operation Team)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมรับการตรวจนิเทศงานระดับเขต ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561.

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ถ่ายทอดโยบาย
และชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561.
นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร
จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
Smart Officer
Smart Farmer
การดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จ การลดต้นทุนการผลิต
แนวทางการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การผสมเกสรปาล์มน้ำมันในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต
การขยายพันธุ์มะนาวแบควบแน่น องค์ความรู้ “เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว”
การบริหารจัดการข้อมูล การจัดการความรู้ " การตอนกิ่งมะละกอ"
ความสำเร็จของนักส่งเสริมมืออาชีพ การจัดการความรู้ "ไร่นาสวนผสม"
การทำไข่เค็มดินสอพอง การจัดการความรู้"เกษตรกรไร่นาสวนผสม"
การทำปลาส้ม การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองยาว
วิธีการปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่อง งานด้านเกษตรไร่นาสวนผสม
“ปุ๋ยสั่งตัด” ช่วยลดต้นทุนการผลิต การปลูกอ้อยแบบลดต้นทุน
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย
เทคนิคการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนของ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี
“เกษตรกรต้นแบบตำบลวังม่วง  สาขาอ้อยโรงงาน”
หลักการทำงานในระบบส่งเสริมการเกษตร
ให้ประสบผลสำเร็จ
การทำแปลงพันธุ์
การเพิ่มผลผลิตเห็ดฟาง การตอนกิ่งผักหวานป่า
การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของเกษตรกร
เรื่องเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ประสบความสำเร็จ
8 ขั้นตอนเพื่อลดต้นทุนการผลิต “ข้าว” การทำน้ำหมักชีวภาพนมน้ำเหลือง
การประกวดกลุ่มองค์กรเกษตร/วิสาหกิจชุมชน ให้ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน  
ข้อมูลพันธ์ข้าวจัหวัดสระบุรี
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกข้าวรอบ 2
โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ผลการประกวดเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ ศบกต.
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 168/2553 เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านระบบ เทคโน โลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
KM Action Plan
 
 

ขอบพระคุณที่แวะเยี่ยม

Web Counters
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3623-0690 โทรสาร 0-3621-1443
e-mail:saraburi@doae.go.th / Webmaster >>>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ e-mail : pawan_pat@hotmail.com